Så här fungerar det

Så här fungerar en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom upplåtelse av bostäder eller andra lägenheter. Detta sker mot vederlag utan begränsning i tiden.En bostadsrättshavare är medlem i föreningen, som äger huset. Han äger inte lägenheten utan innehar nyttjanderätt.Så länge man betalar sina avgifter och sköter andra åligganden, har man som medlem ett starkt besittningsskydd.

En bostadsrättshavare har rätt att göra ändringar i sin lägenhet, men vid avsevärda förändringar krävs medgivande från styrelsen.Bostadsrättshavarens rättigheter / skyldigheter styrs av bostadsrättslagen, föreningens stadgar och ordningsreglerna. En bostadsrättshavare har rätt att få utdrag ur protokoll och lägenhetsliggare rörande honom själv. Styrelseprotokollen är ej en offentlig handling.

Nyttjanderättens förverkande

En bostadsrättshavare som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen har förverkat bostadsrätten. Detta innebär att bostadsrättshavare måste flytta från lägenheten. Han upphör samtidigt att vara medlem i föreningen. Förverkande av bostadsrätt får endast ske utifrån lagens grunder. De viktigaste skälen är följande:

1. Dröjsmål med betalning av årsavgifter med mer än två vardagar efter förfallodagen.

2. Uthyrning av lägenheten i andra hand utan styrelsens medgivande eller utan tillstånd från hyresnämnden.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för lägenhetens inre underhåll

Man är skyldig att på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick genom att se till att ommålning och tapetsering sker. Man är också skyldig att reparera och vidta nödvändiga åtgärder efter eventuella skador. Bostadsrättshavaren är skyldig att ge styrelsen eller vice värden tillträde till lägenheten för reparation och tillsyn.