Ansvar

Ansvarsfördelning mellan Brf Frösundet1 och dess medlemmar

Tolkning av Bostadsgarantis mönsterstadgar

Bostadsrättshavaren har en till tiden obegränsad nyttjanderätt till sin lägenhet. Föreningens hus, och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs emellertid av bostadsrättsföreningen. Utan särskild lag- och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift att svara för underhåll av såväl lägenheterna som övriga utrymmen i huset. Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet är att denna skall, dels vidta de reparationer som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna.

Bostadsrättshavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick.Vad som är att beakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller bostadsrättsföreningens stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m. Av Bostadsgarantis mönsterstadgar framgår att bortsett från målning, svarar föreningen för underhåll av radiatorer och vattenarmaturer, samt de anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med.

Om bostadsrättshavaren själv utrustar lägenheten med installationer som avviker från den standard som är godtagen av bostadsrättsföreningen, ansvarar bostadsrättshavaren själv för installationerna. Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring täcker skada på egendom, som bostadsrättshavaren ansvarar för, tas skadan på fastighetsförsäkringen. Bostadsrättshavaren svarar emellertid för självrisken.

Bostadsrättsföreningen kan gå utöver sitt ansvar beträffande underhåll i bostadsrättshavarens lägenhet, om särskilda omständigheter motiverar detta, men kan inte utöka bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna eller bostadsrättslagen. Här följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för. Vi vill dock understryka att det finns tolkningsmöjligheter som går utöver här framförda synpunkter och rekommendationer.

BYGGDEL BRF:s ansvar Medlems ansvar Anmärkningar
Köksutrustning
Diskmaskin   X  
Diskbänksbeslag   X  
Kyl- frys och svalskåp   X  
Spis   X  
Ugn och Microugn   X  
Köksfläkt X   Fläktsystemet till kåpan
Fläktkåpa   X  
VVS-artiklar
Avloppsledning X   Medlem ansvarar för målningen
Badkar   X  
Blandare, dusch/slang, vattenlås, bottenventil, packningar   X  
Duschkabin el. Motsv.   X  
Golvbrunn/sil inkl. avloppsrensning   X  
Torktumlare   X  
Tvättmaskin   X  
Tvättställ   X  
Vattenledning inkl. avstängningsarmatur X   Medlem ansvarar för målningen
Vattenradiator med ventil/termostat X   Medlem ansvarar för målningen
Ventilationsdon X   Från- och tilluftsfilter
Ventilationsfilter   X Byte och rengöring av t.ex. filter i fläktkåpan i köket
WC-stol   X Anordning för vattentilförsel, byte och rengöring
Lägenhetsdörr
Dörrblad, karm, foder   X  
  X   Avser ytbehandling utsida ytterdörr
Låscylinder, låskista, beslag   X  
Mekanisk ringklocka   X  
Namnskylt X    
Tidningshållare   X  
Trycke och beslag   X  
Tätningslister   X  
Golv i lägenhet
Ytbehandling, ytbeläggning, byte   X Inkl. tätskikt i våtrum
Innerväggar i lägenhet      
Ytskikt t.ex. tapet, målning eller annan ytbeläggning   X Inkl. tätskikt i våtrum
Innertak i lägenhet
Ytbeläggning och ytbehandling   X  
Fönster och fönsterdörr
Invändig målning av karm, båge samt mellan bågar   X  
Yttre målning X    
Fönsterbågar   X  
Fönsterglas   X  
Spajonett inkl. handtag   X  
Beslag   X  
Fönsterbänk   X  
Persienn och markis   X  
Vädringsfilter   X  
Tätningslister   X  
Springventil vid element X    
Balkong/Terrass
Ev. Målning av balkonggolv   X  
Balkongräcke, skärmar X    
Markterass      
Betongplattor X    
Terrasskärmar X    
Gräsmatta X    
Övrigt
Inredningssnickerier   X Skåp,lådor,kryddhylla
Badrumsskåp   X  
Hatthylla   X  
Lampkupor till köks-,klk-,våtrumsbelysning   X  
Invändiga trappor i lägenhet   X  
Innerdörrar   X  
Trösklar, socklar, foder, lister   X  
Gardinstänger   X  
Torkställning   X  
Beslag   X  
Elartiklar
Elartiklar, tele/data X   Stigarledningar till säkringsskåpet 
    X Utrustning i lägenhet t.o.m. säkringsskåpet. Data fr.o.m. 1:a jacket.
Förråd m.m.
Källarförråd som tillhör lägenheten X   Samma regler som för lägenhet betr. Golv
Avskiljande nät/plåtvägg I förråd X    

 

Generellt

För samtliga byggdelar, utrustning, installationer m.m., som föreningen enligt 28 § ansvarar för, gäller att föreningen svarar för enheter inom ramen för grundstandard, dvs. Den grundstandard lägenheten hade då huset byggdes (eller byggdes om). Allt därutöver svarar medlemmen för, även för t.ex. en standardblandare i en utökad installation.  För tillval i samband med nybyggnad (eller ombyggnad) gäller motsvarande regler.
Om medlemmen byter ut enheter, där föreningen delvis ansvarar för underhållet – t.ex. tvättställ med blandare – bör detta ske i samråd med styrelsen.

Inre och yttre underhåll för bostadsrättsföreningar

Lagstiftning

Frågan om lägenhetens inre underhåll behandlas i 7 kap 12 § bostadsrättslagen (1991:614). Den har följande lydelse:

”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller tredje stycket. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommiy genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Andra stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.”

I bostadsgarantis mönsterstadgar sägs i 28 § följande:

Bostandsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenhetens inre räknas:

  • Rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.
  • Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el (inkl. säkringsskåp) till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar.
  • Glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster.
  • Lägenhetens ytter- och innerdörrar
  • Svagströmsanläggningar.

 

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast  om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

Tredje stycket första punkten gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.